مرکز آزمون آزمایش گستر آریا

اولین مرکز تخصصی آموزش و آزمون جوشکاران پلی اتیلن
تستهای مخرب:
کراش(لهیدگی)
بات فیوژن(جوشهای لب به لب یا تست کشش)
کالیبراسیون دستگاههای جوش
محسن سقاء
051-36092469
فکس 36662783