توری ضد تگرگ

توری ضد تگرگ
ردیف ویژگی ها محدوده روش آزمون
1 جنس HDPE
2 ساختار بافت لنو
3 میزان سایه اندازی 14%
4 میزان بادشکن 34% ASTM G53
5 وزن gr/m270
6 تثبیت UV KLY 700
7 سایز روزنه mm 42/3 * 21/2
8 قطر الیاف mm 3/0
9 تعداد الیاف تار 50
پود 40
10 استحکام شکست تار cm 5 / N 450 ISO 5081
پود cm 5 / N 380
11 ازدیاد طول در نقطه شکست تار 21%
پود 17%

دیدگاه شما برای “توری ضد تگرگ”